Misia Máriina je tu už 50 rokov (október 2018)

V sobotu 6. októbra sa v bratislavskom Univerzitnom  pastoračnom centre UPeCe v Mlynskej doline konala oslava 50. výročia založenia spoločenstva Misia Máriina. Zúčastnili sa ho nielen súčasní ale aj mnohí bývalí členovia tohto spoločenstva. Viac ako 300 ľudí tu zažilo atmosféru radosti  zo stretnutia, prijatia a hlavne vďaky za dary a milosti, ktoré skrze spoločenstvo Misia Máriina od Pána dostali.

Stretnutie sa začalo slávnostnou svätou omšou, hlavným celebrantom bol súčasný duchovný poradca spoločenstva páter Tomáš Lesňák OFM Conv. Svätú omšu spolu s ním koncelebrovali páter Lucián Mária Bogucki OFM Conv., predchádzajúci duchovný poradca spoločenstva, teraz rektor vatikánskeho Kolégia penitenciárov, páter Martin Mária Kollár OFM Conv., páter Jaroslav Cár OFM Conv. a dvaja kňazi ktorí vzišli z nášho spoločenstva d.p. Pavol Mikula a páter Tomáš Mária Vlček OFM Conv.
V úvode svätej omše sa páter Tomáš Lesňák vyznal, že toto spoločenstvo považuje za plod pôsobenia Ducha Svätého a II. Vatikánskeho koncilu a ďalej pokračoval: „Kdesi v DNA tohto spoločenstva je to, že to nie je spoločenstvo sústredené okolo nejakej idey, ale je to spoločenstvo rodín.“ Jeho súčasťou sú všetky generácie – od najmenších detí, mládeže, cez rodičov až po seniorov.

 

Homíliu predniesol páter Lucián Mária Bogucki. Na úvod stručne zhrnul históriu spoločenstva a dodal: „Za  50 rokov spoločenstvo aj jednotlivci pocítili ochranu Božej matky a sme jej za to vďační. Ale táto vďačnosť sa musí prejaviť v konkrétnych skutkoch. Prajem celému spoločenstvu a každému osobne, aby sme nezostali len pri spomienkach na minulosť, ale aby sme využili tento obrovský potenciál pre učenie a upevňovanie Kristovho evanjelia.“

Pozvanie na toto stretnutie prijal aj bratislavský pomocný biskup otec Jozef Haľko, ktorý sa kvôli časovej zaneprázdnenosti nemohol zúčastniť sv. omše, ale povzbudil prítomných niekoľkými slovami: „Slávime dnes niečo, čo už prešlo skúškou času a máme nádej, že to pretrvá aj ďalej. Ja mám takú osobnú skúsenosť,“ pokračoval otec biskup, „že to, čo sa zverí Panne Márii, to pretrvá“

Po svätej omši nasledoval blok spomienok na jednotlivé časové obdobia spoločenstva Misia Máriina od jeho vzniku v roku 1968 až po súčasnosť. Potom sa prítomným prihovorili hostia, ktorí boli v určitých časových obdobiach súčasťou nášho spoločenstva:

  • kňaz Tomáš Vlček 
  • za prítomné rehoľné sestry sr. Agneška – Anka Mihalkovičová
  • členovia Spoločenstva Dobrého pastiera a jeho krásnej Matky Vierka Václavová a Pavol Kossey
  • zakladateľ spoločnosti LUX communication Maťo Lišhák prišiel aj s hudobným pozdravom
  • riaditeľ programu rozvojovej pomoci Dobrá novina Marián Čaučík  poslal svoj pozdrav so spomienkou na časy strávené v spoločenstve Misia Máriina

Záver bohatého programu pripravili deti a mládež. Ich vystúpenie nám dalo nádej, že toto spoločenstvo má svoju budúcnosť.